AI in Health: Ruogu Fang, Jiang Bian, Eric Triplett and Tezcan Baslanti